21.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

ברוב גדול: אושר תקציב העירייה לשנת 2017 על סך של כ- 161 מיליון שקלים

תקציב החינוך למעלה מ- 70 מיליון שקלים. תקציב תנועות הנוער ממשיך לגדול. לעירייה מקוזזים 700 אלף שקל ממענק האיזון, בגלל תעריף ארנונה נמוך למגורים

מאת: אדי גל , 8 בינואר 2017

מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב מוחץ את תקציב העירייה לשנת 2017 והוא יעמוד על כ-161 מיליון שקלים, עלייה של כ-10 מיליון שקלים מתקציב 2016. כ-60% מהתקציב מקורו בהכנסות עצמאיות של העירייה, מה שאומר שהרשות היא רשות כלכלית חזקה, שלא מסתמכת על מענקי הממשלה.

בנין עיריית יקנעם צילום: ארכיון "כוכב"

מנתוני התקציב עולה, כי תקציב החינוך יעמוד על כ-70 מיליוני שקלים, תוספת של שישה מיליון לעומת שנה שעברה. סך השתתפות העירייה בהוצאות החינוך יעמוד על כ-21 מיליון שקל, סך תקציב החינוך מהווה כ-44% מתקציב העירייה. תקציב הרווחה יגדל אף הוא ויעמוד על 16.5 מילוני שקלים, לעומת 15.2 מיליון שקלים בשנה שעברה. סך השתתפות העירייה בפעולות רווחה יעמוד על כ-5 מיליון שקלים. בעירייה מייחסים חשיבות עצומה לפעילות תנועות הנוער. ולכן, תקציב תנועות הנוער יגדל השנה ב- 10% ויעמוד על 330 אלף שקלים, לעומת 300 אלף שקלים בשנה שעברה. תמיכת העירייה במתנ”ס תעמוד השנה על כ-1.7 מיליון שקלים. גם התמיכה בספורט תחרותי גדלה השנה ל-820 אלף שקלים, לעומת 800 אלף שקלים בשנת 2016. עיריית יקנעם תמשיך לתמוך בגיל הזהב ובמסגרת התקציב הוקצו 410 אלף שקלים כתמיכות בקשישים. בנוסף, תשקיע הרשות 534 אלף שלקים באחזקת מתקני ספורט, 260 אלף שקלים בספריה, וכ- 100 אלף שקלים בקידום תכניות בריאות. התמיכות למוסדות דת יעמדו על 470 אלף שקלים. תקציב 2017 כולל גם בין היתר תמיכות בחיילים, במעמד האישה ובמורשת ישראל. התקציב כולל גם פירעון מלוות בסך של כ-7.3 מיליון שקלים והנחות בארנונה לזכאים בסך של כ-7 מיליון שקלים. יצוין כי, במסגרת מענק האיזון שמוענק לרשות, מקוזז לעירייה סך של כ-700 אלף שקלים, עקב חיוב ארנונה למגורים הנמוך מהתעריף הנורמטיבי שהרשות אמורה לגבות. על פי קביעת משרד הפנים, העירייה אמורה לגבות 48 שקלים למ”ר, בעוד שהתעריף שנגבה בפועל עומד על 37 שקלים למ”ר.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי תקציב 2017 מבוסס על הערכות צפי ההוצאות וההכנסות כפי שידועים כיום, והכנתו מבוססת על דיוני תקציב שנערכו עם מנהלות ומנהלי המחלקות בעירייה, שפירטו את צרכי מחלקותיהם. התקציב כולל שני שינויים מהותיים: עדכון שכר המינימום והסכם שכר במגזר הציבורי, וכן גידול בהוצאה לשכר בחינוך עקב הגידול בהעסקת סייעות בחינוך המיוחד, בעיקר בבתי הספר ופתיחת גנים חדשים. לאישור התקציב קדמו דיונים רבים, בהם התאימה העירייה את התקציב לצרכים העירוניים, תוך שימת דגש על גידול אוכלוסיית העיר וחתירה מתמדת לאיזון.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>