27.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

קרית טבעון

הכנסת אישרה: הוועדה המקומית לתכנון ובניה רשאית לאשר היתר לפיצול יח”ד

יש מספר תנאים עיקריים לפיצול דירות בהוראת השעה, בדרך של הקלה. מהנדס המועצה, מריוס ראפ: “משנפתח מסלול חוקי, ניתן יהיה לאשר פיצול יחידות דיור”

מאת: זליג אהרונוביץ , 17 באוקטובר 2017

הכנסת אישרה לאחרונה את הוראת השעה בנושא פיצולי דירות, תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה מיום 6.11.17, למשך חמש שנים. מעתה, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ובניה לאשר היתר לפיצול יחידת דיור בדרך של הקלה. לעיתון “כוכב” נמסר, כי התנאים העיקריים לפיצול דירות בהוראת השעה הם: פיצול דירה קיימת לדירה אחת נוספת; הדירה הקיימת היא צמודת קרקע אשר מעליה ומתחתיה אין דירה נוספת והמגרש מיועד לבניית ארבע דירות לדונם לכל היותר, ושטחה של הדירה הוא 120 מ”ר לפחות; שטח הדירה שתיווצר לאחר הפיצול לא יפחת מ-45 מ”ר (לא כולל שטח מדרגות גישה למפלס הדירה); הדירה הנוספת תכלול מטבח, שירותים וכניסה נפרדת.

צילום: אילוסטרציה pexels.com

יצוין כי, התכנית ממנה מבקשים את ההקלה נכנסה לתוקף לפני יום 1.1.2011. אם הוגשה התנגדות להקלה, יש להוכיח לוועדה המקומית כי אין במתן ההקלה כדי לגרום לפגיעה בלתי סבירה במי שהתנגד.
ויש גם תנאים נוספים: הדירה שנוספה תשמש להשכרה, או למגורי קרוב, ולא יינתן היתר לשימוש חורג שאינו מגורים. כמו כן, אם דירת המגורים שנוספת אינה עולה על 60 מ”ר, לא יידרש להוסיף מקומות חניה בתחום המגרש, אולם ניתן לחייב את המבקש להשתתף בהתקנת מקום חניה אחד בחניון ציבורי, בסכום שיקבע שמאי מטעם הוועדה (קרן חניה). בנוסף, הוועדה תתיר שינוי שימוש של שטח שירות, כמפורט בפסקה (8) בנוסח הסעיף, לשימוש עיקרי למגורים, אם שטח השירות אינו עולה על 60 מ”ר (שטח של הדירה שנועד לשמש למרתף או למחסן על פי תכנית).
יתרה מכך, היטל השבחה בשל מתן הקלה יהיה מופחת, 34% מההשבחה הרגילה שהייתה חלה לולא הוראת השעה, למעט השבחה הנובעת משינוי שימוש בשטח מרתף או מחסן, לגביה ההיטל יהיה רגיל.
ולגבי התשלום, מחצית ההיטל המופחת תשולם בעת קבלת ההיתר והיתרה תשולם בעת מימוש זכויות לאחר מתן ההקלה (בעת מכירה). כמו כן, לא תידרש הסכמת רמ”י למתן ההקלה ולא ייגבה תשלום ע”י רמ”י בשל מתן ההקלה. בנוסף, לא ניתן להתנות מתן ההקלה בהקמת מרחב מוגן בדירה הנוספת, אולם אם קיים מרחב מוגן בדירה הקיימת, ניתן להתנות בבניית שיפורי מיגון באחד מחדרי דירת המגורים הנוספת. אגב, ביטל הפיצול והחזרת המצב לקדמותו פטורים מהיתר בנייה.
מהמועצה המקומית קרית טבעון נמסר, כי מהנדס הוועדה יציג חוות דעת בכתב, באם ישנן מגבלות המונעות מתן ההקלה. כמו כן, השיקולים לקביעת המגבלה – קיומם של מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה הקיימים בכל אזור מרחב התכנון.
בנוסף, הוועדה תהיה רשאית לסרב לבקשה למתן הקלה העומדת בתנאים שלעיל, אם הוכח לוועדה לפי חוות דעת מהנדס הוועדה, כי מוסדות הציבור, השטחים הפתוחים, התשתיות ושטחי החניה, לא נותנים מענה לצרכים הנובעים מהגדלת מספר הדירות.
יצוין כי, ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה והודעה על כך תפורסם בעיתון וניתן לערור על ההחלטה לוועדת הערר בתוך 30 יום מהפרסום.
מהנדס המועצה, מריוס ראפ: “כעת, משנפתח מסלול חוקי, ניתן יהיה לאשר פיצול יחידות דיור על פי הנחיות הוראת השעה. במקביל, תבוצע אכיפה כנגד פיצולי דירות קיימים, שלא החלה לגביהם הליך לקבלת היתר בניה על פי הוראת השעה, וזאת החל מחודש מרץ 2018”.

עוד כתבות בתחום קרית טבעון

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>