19.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מגזין

חישבו מסלול מחדש

לראשונה מאז שמשרד החינוך מפרסם נתונים על תוצאות הבגרות, הוא בחר השנה להציג תמונה יותר מורכבת מאשר רק את אחוזי ההצלחה בכל מוסד חינוכי. ולכן, נבדקו והוצגו פרמטרים נוספים, כמו: אחוזי נשירה, השקעה כספית פר תלמיד, אחוז העוברים את בחינות הבגרות בהצטיינות ועוד. מערכת “כוכב” מציגה בפני הקוראים את הנתונים של מערכות החינוך ברשויות האזוריות והמקומיות בעמקים. רוצים לדעת מי מוביל בהצלחה בבגרות, מי בגיוס לצה”ל ומי בנשירה? כנסו, כנסו

מאת: אדי גל , 6 בספטמבר 2016

משרד החינוך פרסם בשבוע שעבר את “התמונה החינוכית” של בתי הספר העל יסודיים בישראל, בחלוקה לפי ערים. מדובר בשיטת מדידה חדשה, המאגדת נתונים של גופים רבים ובהם משרד החינוך, ראמ”ה, צה”ל והרשות לשירות לאומי-אזרחי.
לדברי מנכ”לית משרד החינוך, מיכל כהן, שיטת הלמידה החדשה נועדה להציג בנוסף להישגים הלימודיים, כפי שהם באים לידי ביטוי במבחני הבגרות, את תמונת המצב החינוכית הכוללת, המבוססת גם על מדדים, כגון: מעורבות חברתית, נשירה, גיוס לצה”ל ולשירות אזרחי, משוב של תלמידים על תחושותיהם ועוד.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי חלק מהנתונים נלקחים מתוך מבחני המיצ”ב, ומאחר ואלו נערכים רק בפעם בשלוש שנים, הנתונים אינם מביאים לידי ביטוי את תמונת המצב העדכנית, אלא את המידע שהתקבל על פי תוצאות הבחינה האחרונה במוסדות החינוך, אשר שוקללו לכדי תמונת מצב עירונית בשנת הלימודים תשע”ה, הגם שאנו עומדים בפתח שנת הלימודים תשע”ז.
באופן כוללני, ברוב הפרמטרים שנבדקו, כל מערכות החינוך באזור עמק יזרעאל עומדות מעל הממוצע הארצי, גם בתוצאות הבגרות, גם באחוזי הנשירה הנמוכים יחסית, גם באחוז המתגייסים לצה”ל, בנים ובנות גם יחד.

צילום: ארכיון "כוכב"

תוצאות הבגרות הן לא בהכרח תמונה נאמנה של הצלחת בית הספר ברשות מסוימת, כיוון שבכל רשות, חלק מהתלמידים לומדים בחוץ והתוצאות שלהם נלקחים בחשבון כאשר בודקים כמה מסך תלמידי היישוב עברו את הבגרות. וכך, באופן פרדוקסלי, תלמידי רמת ישי, שכולם ללא יוצא מן הכלל לומדים בבתי ספר תיכוניים מחוץ ליישובם (ברמת ישי אין בית ספר תיכון, א.ג), השיגו את אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר במבחני הבגרות: 86% מהם עברו בהצלחה את המבחנים, לעומת ממוצע ארצי שעומד על 66%.
ביקנעם, 82% מבין אלה שלומדים בעיר (2105) עברו בהצלחה את הבגרות, ובסך הכל 74% מבין המתגוררים בעיר עברו את הבגרות. יצוין כי, יקנעם היא העיר שהכי הרבה תלמידים שמתגוררים בה לומדים במוסדות חינוך מחוץ לעיר: 632 תלמידים, שזה אחוז גבוה במיוחד בכל קנה מידה.
בקרית טבעון, למשל, נקלטים תלמידים מבחוץ, כך שבבית הספר המקומי לומדים 1363 תלמידים, כאשר מספר תלמידי התיכון ביישוב עומד על 1223. מבחינה זו, המועצה האזורית עמק יזרעאל היא הקולטת הגדולה ביותר, כאשר 567 תלמידים שלומדים בבתי הספר התיכון שלה הם תושבי חוץ, רובם תושבי רמת ישי.
המועצה האזורית מגידו מובילה, בענק, בכל הנוגע לקבלת תקציבים ממשרד החינוך, כאשר סכום ההקצאה פר תלמיד עומד על 42,999. ביתר הרשויות העמק הסכום עומד על כ-24 אלף שקלים בממוצע. מגידו מקבלת את הסכום הנמוך ביותר: 22,794 שקלים.
יקנעם מובילה בגדול באחוז המתגייסים, כאשר 100% מבין בוגרי בית הספר מתגייסים לצבא. מגידו, לעומת זאת, מובילה עם אחוזי הגיוס של הבנות, 97% מהן מתגייסות לצה”ל.
קרית טבעון מובילה את העמק באחוזי הנשירה: 0.9% מבין הגרים ביישוב נושרים ו- 2.1% מבין הלומדים ביישוב (1.46 ממוצע ארצי). קרי, בבית הספר התיכון המקומי, הנשירה היא גבוהה מהממוצע הארצי, אבל צריך לציין כי חלק גדול מהנושרים הם תלמידי חוץ.
תלמידי המועצה האזורית מגידו מובילים, ודי בגדול, בכל הנוגע לתעודות בגרות מצטיינות: 10.6% מבין הלומדים ברשות היו זכאים לתעודות בגרות מצטיינות ו- 13.3% מבין הגרים ביישוב (7.1% ממוצע ארצי).

והנה התמונה החינוכית המלאה באזור עמק יזרעאל:

יקנעם

מספר תלמידים ברשות: 2105.
לומדים ברשות: 1473.
אשכול סוציו אקונומי: 6.
ליקויים למידה בי”ב: 52%.
מורים בעלי תואר שני: 48%.
תקציב משרד החינוך פר תלמיד: 23,184 שקלים.
גיוס לצה”ל: 100% מבין הבנים, 90% מבין הבנות.
שירות לאומי: 0% מבין הבנים, 5% מבין הבנות.
קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים: 35% (42% ממוצע ארצי).
מעורבות באירועים אלימים: 5% (7% ממוצע ארצי ).
קידום סובלנות: 71% (72% ממוצע הארצי).
נשירה: 0.7% מבין הגרים ביישוב, 0.4% מבין הלומדים ברשות (1.46 ממוצע ארצי).
זכאות לבגרות: 82% מבין הלומדים ברשות, 74% מבין הגרים ברשות (66.1% ממוצע ארצי).
זכאים לבגרות מצטיינת: 9.6% מבין הלומדים ברשות, 7.2% מבין הגרים ביישוב (7.1% ממוצע ארצי).

קרית טבעון
מספר תלמידים ברשות: 1223.
לומדים ברשות: 1363.
אשכול סוציו אקונומי: 8.
ליקויים למידה בי”ב: 60%.
מורים בעלי תואר שני: 48%.
תקציב משרד החינוך פר תלמיד: 28,179 שקלים.
גיוס לצה”ל: 96% מבין הבנים, 90% מבין הבנות.
שירות לאומי: 0% מבין הבנים, 4% מבין הבנות.
קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים: 33% (42% ממוצע ארצי).
מעורבות באירועים אלימים: 9% (7% ממוצע ארצי).
קידום סובלנות: 68% (72% ממוצע הארצי).
נשירה: 0.9% מבין הגרים ביישוב, 2.1% מבין הלומדים ביישוב (1.46 ממוצע ארצי).
זכאות לבגרות: 77% מבין הלומדים ברשות, 82% מבין הגרים ברשות (66.1% ממוצע ארצי).
זכאים לבגרות מצטיינת: 7.5% מבין הלומדים ברשות, 8.2% מבין הגרים ביישוב (7.1% ממוצע ארצי).

רמת ישי
מספר תלמידים ברשות: 296.
לומדים ברשות: אין מוסדות חינוך.
גיוס לצה”ל: מבין הבנים, מבין הבנות.
נשירה: 0.6% מבין הגרים ביישוב (1.46 ממוצע ארצי).
זכאות לבגרות: 86% מבין הגרים ברשות (66.1% ממוצע ארצי).
זכאים לבגרות מצטיינת: 8.7% מבין הגרים ביישוב (7.1% ממוצע ארצי).

מועצה אזורית מגידו
מספר תלמידים ברשות: 832.
לומדים ברשות: 843.
אשכול סוציו אקונומי: 6.
ליקויים למידה בי”ב: 73%.
מורים בעלי תואר שני: 48%.
תקציב משרד החינוך פר תלמיד: 22,794 שקלים.
גיוס לצה”ל: 96% מבין הבנים, 97% מבין הבנות.
שירות לאומי: 4% מבין הבנים, 5% מבין הבנות.
קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים: 32% (42% ממוצע ארצי).
מעורבות באירועים אלימים: 8% (7% ממוצע ארצי).
קידום סובלנות: 66% (72% ממוצע הארצי).
נשירה: 0.4% מבין הגרים 0.1% הלומדים ברשות (1.46 ממוצע ארצי).
זכאות לבגרות: 82% מבין הלומדים ברשות, 84% מבין הגרים ברשות (66.1% ממוצע ארצי).
זכאים לבגרות מצטיינת: 6.9% מבין הלומדים ברשות, 6.1% מבין הגרים ביישוב (7.1% ממוצע ארצי).

מועצה אזורית עמק יזרעאל
מספר תלמידים ברשות: 3633.
לומדים ברשות: 4197 .
אשכול סוציו אקונומי: 7.
ליקויים למידה בי”ב: 60%.
מורים בעלי תואר שני: 45%.
תקציב משרד החינוך פר תלמיד: 23,578 שקלים.
גיוס לצה”ל: 92% מבין הבנים, 85% מבין הבנות.
שירות לאומי: 5% מבין הבנים, 7% מבין הבנות.
קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים: 42% (43% ממוצע ארצי)
מעורבות באירועים אלימים: 7% (8% ממוצע ארצי).
קידום סובלנות: אין נתונם (72% ממוצע הארצי).
נשירה: 0.4% מבין הגרים ביישוב, 0.8% הלומדים ברשות (1.46 ממוצע ארצי).
זכאות לבגרות: 70% מבין הלומדים ברשות, 80% מבין הגרים ברשות (66.1% ממוצע ארצי).
זכאים לבגרות מצטיינת: 7.9% מבין הלומדים ברשות, 11.5% מבין הגרים ביישוב (7.1% ממוצע ארצי).

מועצה אזורית זבולון
מספר תלמידים ברשות: 1631.
לומדים ברשות: 997 .
אשכול סוציו אקונומי: 6.
ליקויים למידה בי”ב: 72%.
מורים בעלי תואר שני: 49%.
תקציב משרד החינוך פר תלמיד: 42,999.
גיוס לצה”ל: 83% מבין הבנים, 76% מבין הבנות.
שירות לאומי: 3% מבין הבנים, 9% מבין הבנות.
קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים: אין נתונים (42% ממוצע ארצי)
מעורבות באירועים אלימים: אין נתונים (7% ממוצע ארצי).
קידום סובלנות: אין נתונים (72% ממוצע הארצי).
נשירה: 0.5% מבין הגרים ביישוב, 1.5% בין הלומדים ברשות (1.46 ממוצע ארצי).
זכאות לבגרות: 70% מבין הלומדים ברשות, 80% מבין הגרים ברשות (66.1% ממוצע ארצי).
זכאים לבגרות מצטיינת: 10.6% מבין הלומדים ברשות, 13.3% מבין הגרים ביישוב (7.1% ממוצע ארצי)

עוד כתבות בתחום מגזין

לכל הכתבות בקטגוריית מגזין >>>