08.12.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

פרקליט המחוז ליועץ המשפט של נשר: אין בסיס משפטי להדחתו של רועי לוי

ראש העיר שלח הודעת התפנות ללוי, בטענה כי יש בהמשך כהונתו משום חשש לניגוד עניינים. העירייה: “ראש העיר פעל בהתאם לסמכותו החוקית בהתבסס על סעיף 120(6)”

מאת: אדי גל , 10 בינואר 2017

פרקליט מחוז חיפה, עו”ד איתן לדרר, שיגר בשבוע שעבר מכתב ליועץ המשפטי של עיריית נשר, עו”ד אלכס טנדלר, בו הוא מביע התנגדות להודעת ראש העיר אבי בינמו ליו”ר האופוזיציה רועי לוי, על הפסקת חברתו במועצה. פרקליט המחוז מציין, בסוף מכתבו כי: “במצב הלכאורי הקיים, לא נראה כי קיים בסיס משפטי או עובדתי, לקבוע כי תיפסק כהונתו של מר רועי לוי כחבר מועצה”.

רועי לוי צילום: ארכיון "כוכב"

כזכור, שיגר ראש העיר מכתב התפנות ללוי, בו הוא הודיע לו כי לאור החשש לניגוד עניינים בין כהונתו כחבר מועצה ובין עבודתו כמבקר עיריית קרית ים, הוא מפסיק את כהונתו במועצת העיר. בינמו אף השתמש במכתבו בחוות דעת של עו”ד בוטרמן, שבזמנו קבע שיש חשש לניגוד עניינים בין שני תפקידיו של לוי.
גם פרקליט המחוז מתייחס לאותה חוות דעת ומזכיר ליועץ המשפטי של העירייה כי: “חוות הדעת המצוטטת במכתב אינה “השורה התחתונה” בעמדת המדינה. כידוע, הנושא נדון לאחר מכן ולא נמצא מקום לפסול את עבודתו של רועי לוי כמבקר עיריית קרית ים, לצד היותו חבר מועצת העיר נשר, והדבר אף קיבל ביטוי במסגרת דיון בעתירה הנזכרת במכתב הנ”ל”.
עו”ד לדרר מציין, כי לפני שנוקטים בצעד כה חמור, כמו הפסקת כהונה, יש לבצע שורה של צעדים מקדימים, כמו להתריע בפני חבר המועצה שהוא נמצא במצב של ניגוד עניינים, להתריע על השתתפותו בדיונים מסוימים בשל חשש לניגוד עניינים. “האם במהלך דיוני המועצה הנזכרים במכתב הנ”ל (מכתבו של אבי בינמו, א.ג) הוזהר לוי כי לדעתך הוא מצוי במצב של ניגוד עניינים המונע השתתפותו בדיון? לא למותר לציין, שההסכם בין העירייה לבין לוי, במסגרת העתירה, קבע כי קיומו של חשש לניגוד עניינים הוא שאלה משפטית שיש להביא לבחינת היועץ המשפטי של העירייה. האם הדבר נעשה? ואומנם זו עמדתך כיועץ המשפטי של העירייה? נזכיר גם שההסכם קבע מנגנון בירור שנראה כי העירייה בחרה לדלג עליו. בנוסף, נראה כי אפילו זכות השימוע נשללה מרועי לוי”.
פרקליט המחוז קובע, כי צעד של הפסקת כהונה הוא צעד מרחיק לכת, הפוגע בזכות הייצוג שהיא בליבת המשטר הדמוקרטי והוא צריך להיות, אם בכלל, פתרון אחרון. לסיום מכתבו מבקש פרקליט המחוז מהיועץ המשפטי לעירייה, להאיר את עיניו אם תמונת המצב, כפי שהוא תיאר אותה, היא שונה לדעתו של היועץ.
רועי לוי, בפוסט שפרסם בסוף השבוע, ציין כי גם הניסיון הפעם, השלישי במספר, להדיח אותו, לא יצליח. “הוא לא יצליח. תרשמו, כי כאן זה לא סוריה”.
מעיריית נשר נמסר בתגובה כי: “ביושבו על כיסא מבקר העירייה בעיריית קריית ים, מקדיש מר לוי את רוב שעותיו לניהול מערכה פוליטית כנגד ראש העיר נשר, נושאי משרה אחרים וחברי הקואליציה בעיריית נשר, הן בעצמו, ברשתות החברתיות או בהשתתפות פעילה בישיבות בתי המשפט, והן באמצעות הפעלת אחרים, חברי סיעתו ונוספים. כל זאת, בשעות העבודה ותוך שימוש בלתי חוקי במשאבי הציבור. מיותר להדגיש את החומרה שבדבר. כנגד התנהגות מושחתת זו יש לנקוט מדיניות של ‘אפס סובלנות’. חשוב להדגיש, ראש העיר פעל בהתאם לסמכותו החוקית בהתבסס על סעיף 120(6) לפקודת העיריות. היועץ המשפטי של עיריית נשר, עו”ד אלכס טנדלר, אף השיב בנושא זה לפנייתו של פרקליט המחוז וקבע מפורשות כי ‘עיריית נשר פעלה על פי דין’. לדעת היועץ המשפטי לעירייה, לא רק שקיים חשש לניגוד עניינים בכפל התפקידים שממלא מר לוי, הרי שבהסדר לנטרול ניגוד עניינים נקבע מפורשות, כי באחריותו של לוי להימנע מלהיקלע למצב שכזה. כחיזוק לטענתו, ציין עו”ד טנדלר, כי אפילו סגן הממונה על המחוז במשרד הפנים במכתבו לרועי לוי, הודיע לו כי הוא נמצא בחשש לניגוד עניינים מובהק”.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>