22.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

צעד אחד קדימה: הגנות חדשות לציבור רוכשי הדירות לאור פרשות תרמית

מומחה נדל”ן: “מעתה נאסרה מכירת דירות חדשות שלגביהם עדיין לא אושרו תוכניות המתאר. כמו כן, נוספו מגבלות והתניות לגבי מכירת דירות בטעם הוצאת היתרי בנייה

מאת: אדי גל , 7 בפברואר 2017

תיקון חדש לחוק המכר אוסר לחלוטין מכירת דירות חדשות, בטרם אושרו תוכניות המתאר לבניית אותן דירות. במקביל, נוספו מגבלות והתניות לגבי מכירת דירות שיש להם תוכניות מתאר מאושרות, אבל עדיין לא הוצאו לגבי היתרי בנייה.

צילום: אילוסטרציה

עו”ד ירון טיקוצקי, שותף מייסד בדורון טיקוצקי קנטור גוטמן צדרבוים, המתמחה בנדל”ן והתחדשות עירונית, מציין כי, התיקונים נוספו לחוק המכר על מנת להילחם בתופעות של תרמיות בשוק.
על פי החוק מכר (דירות) בנוסחו כיום, יכול יזם למכור דירת מגורים בפרויקט המוקם על ידו גם “על הנייר”, בשלב בו טרם ניתן עדיין היתר בניה לפרויקט ואף בשלב בו תכנית המתאר (ה-תב”ע) שעל פיה תוגש בקשה להיתר בניה, טרם אושרה כחוק. הצעת חוק לתיקון (מס’ 9) בחוק המכר (דירות) בא לשנות מצב זה, על מנת להגן על הרוכשים ולהטיל על הקבלנים אחריות נוספת כלפי הרוכשים הפוטנציאלים.
לדברי עו”ד טיקוצקי, מכירה מוקדמת של דירה “על הנייר”, פרקטיקה מקובלת במקומותינו, ונוכח הסיכון הגלום ברכישה בשלב זה, קובע החוק, כי עד למתן היתר בנייה, הסכומים אותם משלמים רוכשי דירות אינם מועברים ליזם, כי אם מופקדים בחשבון נאמנות וממנו יועברו אך ורק לחשבון הליווי הבנקאי, עם הפעלתו. וזאת, כנגד הנפקתה לרוכשים של ערבות בנקאית, בהתאם להוראות חוק המכר (דירות). לדברי עו”ד טיקוצקי, יש יזמים אשר הקדימו והחלו למכור דירות, לא רק בטרם ניתן לפרויקט היתר בנייה, אלא אף טרם אושרה תכנית המתאר שעל פיה ניתן בכלל להגיש בקשה להיתר שכזה. “במסגרת התיקון לחוק נאסרה לחלוטין מכירה כה מוקדמת של דירות. כמו כן, נקבע כי ככל שנחתם חוזה למכירת דירה, אף בטרם אושרה תכנית מתאר המאפשרת הגשת בקשה להיתר בניה אשר יאפשר את הקמתה של, הינו בטל וחסר תוקף”, אמר עו”ד טיקוצקי.
לעיתון “כוכב” נמסר, כי התיקון לחוק מתייחס גם לפרויקטים שבהם אושרו תוכניות המתאר, אבל טרם הוצאו היתרי בנייה. במקרים אלה, חייב היזם לפרט מהו המועד הצפוי למתן היתר הבנייה. במקרה ולא פירט היזם את המועד הצפוי, רשאי רוכש הדירה – כל עוד לא ניתן ההיתר – לבטל את הסכם הרכישה. ואם פורט המועד הצפוי, רשאי רוכש הדירה בחלוף 60 יום מאותו מועד וכל עוד לא ניתן היתר הבניה, לבטל את הסכם הרכישה. ביטול הסכם בנסיבות כאלה, יזכה את הרוכש בהשבת מלוא כספו.
תיקון נוסף שנכלל בחוק המכר, נוגע להשתתפות הרוכש בהוצאות המשפטיות של היזם המוכר. כבר כיום, מוגבל הסכום שאותו זכאי המוכר לדרוש מאת הרוכש כהשתתפות בהוצאותיו המשפטיות, לסך של 5,000 שקלים בצירוף מע”מ, ואלו משולמים ישירות לעורך הדין של היזם. על פי התיקון המוצע, ייכלל כל סכום ההשתתפות בהוצאותיו המשפטיות של המוכר במחיר הדירה, והוא ישולם במלואו לידי המוכר עצמו.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>