Page 7 - nesher31.8
P. 7

!ěĎĐďĥĚčďēĐĘĐĕĜēĥĦĚđĜĕĦĐēĦđčē!ĚđĘĕĔđčĥģČĘĐĤĘĎėĥĜēĘĘĥĕĐđđģĘ

                        ĥčď    ĒđĤČ ĤĚĦ    ĖĘĚ ĒđĎČ
                                    ĐĕĜĤđĠĕĘģ
                         'Ď 30     Ď"ģ 1
                                    29ĬĎ"ģĘ 90
                      10'ēĕ 4    Ĭ1400

                      Ĭ 00

                         ĒđĎČ     ďģĥ   Ę'Ď ĦđĕĤėđĝ
                        ĘĕĒĤč     ĕĞčĔ
                                         'Ď 700
                      59ĬĎ"ģĘ 00   38ĬĎ"ģĘ 00
                                      24'ēĕ 2

                                     Ĭ 90

ĕČĘĚĐ ĤĚĎ ďĞ* ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ* ē.Ę.Ĕ* čĕĐĤĚ ĤēčĚ     ĤčđĜĢ   ĦđĤēčđĚ ĦđĕĎđĞ
                      ĦđČĘĝĘĝ Ęĥ             ġĕčģĕĔĜČ
                             79ĬĎ"ģĘ 00
                         ęĕďĕēĕĘ              ęĤĎ 600
                         ĦđďĝđĚđ
                                       23'čē 3
                          ĤĕēĚč
                        !ĝĕė ĘėĘ            Ĭ 90

                            Ħčĥ ĕČĢđĚ ĤēČĘ ĐĞĥ 8/9/18-Đ ĖĕĤČĦč
                       23:00 ĐĞĥĐ ďĞ čēĤĐ ĘĐģĘ ęĕēđĦĠ đĕĐĕ ěĎďĚ ĕĠĕĜĝ Ęė

                      ‫על איכות וטריות לא מתפשרים פיצוחים קונים רק במדגן‬

7 ‫ כוכב נשר‬31.8.18             ‫ עיתון כוכב‬-‫ | חפשו אותנו ב‬www.kiz.co.il :‫כנסו לאתר "כוכב" החדש‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12